School and territory

The project “Vocational education and training though Innovation” is a locally-based (in Fier and Lushnje) and sectoral (VET in agriculture) project that will implement a piece of the Albanian National Employment and Skills Strategy (NESS) for the period 2019-2022 (revision of NESS ’14-’20).
In the framework of an Intergovernmental project, between Italy and Albania, focusing on the assistance to the implementation of a piece of the overall VET strategy laid down by the National Employment and Skills Strategy, our project provides assistance to one of the ten planned Multifunctional Centers of excellence).
From this perspective, the role of connection between the national Institutions, the schools and the territory, understood as a set of stakeholders, is crucial for our project.

In fact, we are aware that in order to assist the development of a Multifunctional Center of Excellence in the Region of Fier, we need an approach for piloting and eventually bringing to scale the “dual approach” to technical and vocational training in the agricultural sector.

The perspective adopted in this project aims to connect three actors (the school, the Region and the business community) to guarantee a successful implementation of training and skills’ upgrading and certification strategy within the VET ecosystem. VET thus become a «multilateral pact» for skills development and business sustainable growth.

The comprehensive education and research system of Emilia-Romagna Region represents the model of VET support to Albania for the Pema consortium (Acronym from Project of Emilia-Romagna for Albania). Pema project will rely on the experience of curricula building for secondary education, of EU standardized certification of qualifications, of integration among the actors of the “education-employment supply-chain”, of involvement of businesses in the activation of on-the-job training and of a social Pact for development.

The future training offer in Fier will be centered around a strengthening of given qualifications profiles (agriculture, food technology, meat and fish processing technology, fruit growing technology) under the current revision of frame profiles and AQF profiles. The project will have to take into consideration how these profiles fit in the overall national offer of qualifications in agriculture. Moreover, the strategy for a renewed VET will have to operate into a critical picture of average weak enrollments in vocational training (average of 13% of secondary students).

2020 has not been an easy inception year, due to restrictions we endured for the global pandemic. Yet, we managed nonetheless to bring the project through a difficult year and lay the groundworks for the development of a renewed VET offer in the Schools of Fier and Lushnje.

This newsletter will provide updates on our project and hopefully will serve as a communication channel among all involved parties.

ne shqip

Projekti "Arsimi dhe aftësimi profesional megjithë Inovacioni" është një projekt me bazë lokale (në Fier dhe Lushnje) dhe sektorial (AFP në bujqësi) që do të zbatojë një pjesë të Strategjisë Kombëtare Shqiptare të Punësimit dhe Aftësive (NESS) për periudhën 2019- 2022
Në kuadrin e një projekti ndërqeveritar, midis Italisë dhe Shqipërisë, duke u përqëndruar në asistencën për zbatimin e një pjese të strategjisë së përgjithshme të AFP-së të përcaktuar nga Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (në veçanti nga Ligji Shqiptar 17/2015) projekti ynë siguron ndihmë për njërën nga dhjetë Qendrat Multifunksionale të përsosmërisë të planifikuara).
Nga ky këndvështrim, roli i lidhjes midis Institucioneve kombëtare, shkollave dhe territorit, i kuptuar si një grup i palëve të interesuara, është vendimtar për projektin tonë.
Në fakt, ne jemi të vetëdijshëm se për të ndihmuar zhvillimin e një Qendre Multifunksionale të Ekselencës në Qarkun e Fierit, na duhet një qasje për pilotimin dhe përfundimisht sjelljen në shkallë të "qasjes së dyfishtë" të trajnimit teknik dhe profesional në sektorin e bujqësisë.

Perspektiva e miratuar në këtë projekt synon të lidhë tre aktorë (shkolla, rajoni dhe komuniteti i biznesit) për të garantuar një zbatim të suksesshëm të strategjisë së azhurnimit dhe aftësimit të trajnimit dhe aftësive brenda ekosistemit të AFP-së. AAP-i bëhet kështu një «pakt multilateral» për zhvillimin e aftësive dhe rritjen e qëndrueshme të biznesit.

Sistemi gjithëpërfshirës i arsimit dhe kërkimit në Rajonin Emilia-Romagna përfaqëson modelin e mbështetjes së AFP për Shqipërinë për konsorciumin Pema (Akronim nga Projekti i Emilia-Romagna për Shqipërinë). Projekti Pema do të mbështetet në përvojën e ndërtimit të kurrikulës për arsimin e mesëm, të çertifikimit të standardizuar të kualifikimeve të BE-së, të integrimit midis aktorëve të "zinxhirit të furnizimit arsim-punësim", të përfshirjes së bizneseve në aktivizimin e vendit të punës trajnimi dhe i një Pakti shoqëror për zhvillim.

Oferta e ardhshme e trajnimit në Fier do të përqendrohet rreth një forcimi të profileve të dhëna të kualifikimeve (bujqësia, teknologjia ushqimore, teknologjia e përpunimit të mishit dhe peshkut, teknologjia e rritjes së frutave). Projekti do të duhet të marrë në konsideratë se si këto profile përshtaten në ofertën e përgjithshme kombëtare të kualifikimeve në bujqësi. Për më tepër, strategjia për një AAP të rinovuar do të duhet të operojë në një pasqyrë kritike të regjistrimeve mesatare të dobëta në trajnimin profesional (mesatarisht 13% e studentëve të mesëm).

2020 nuk ka qenë një vit fillestar i lehtë, për shkak të kufizimeve që kemi duruar për pandeminë globale. Sidoqoftë, ne kemi arritur të sjellim projektin në një vit të vështirë dhe të hedhim bazat për zhvillimin e një oferte të rinovuar të AFP-së në Shkollat ​​e Fierit dhe Lushnjes.

Ky buletin do të ofrojë azhurnime mbi projektin tonë dhe shpresojmë se do të shërbejë si një kanal komunikimi midis të gjitha palëve të përfshira.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: